Referat fra styremøte 15/05-24

Agenda

Styremøte: 4/2024. Møtested: BurholDato: 15.05.24
Klokkeslett: 18:30
Til stede: Tor, Elisabeth, Hans Victor, Harald, Stig
Fravær: Geir Harald, Slawomir
Referent: Harald

Agenda:

4/2024-1: Godkjenning av protokoll/referat fra forrige møte
4/2024-2: Gjennomgang av årshjulet
4/2024-3: Skytebanene – status
4/2024-4: Utbygging av Grasåsen
4/2024-5: Planlegging av ekstraordinær generalforsamling
4/2024-6: Eventuelt/Annet

Orienteringssaker
O-sak 1: Medlemskap i metallsilhuett forbundet.
O-sak 2: Status økonomi
O-sak 3: Ventilasjon på Burhol
O-sak 4: Møte ordførere på Grasåsen 04.06.24

Sak nr. Hvem
gjør det?
Frist
1Godkjenning av protokoll/referat fra forrige møte.

Vedtak: Godkjent
  
2Gjennomgang av årshjulet   Samordna rapportering og registrering er utført. Søknad om MVA kompensasjon er nå en del av rapporteringen til NIF.   Oppdatering av årshjulet / fordeling av oppgaver.   Vedtak: Leder og kasserer har sendt inn rapportering til NIF og forbund.   Halvårsrapport til kontrollkomiteen skal sendes inn i juni.   Årshjulet ble oppdatert i møtet.            Elisabeth tar kontakt med Reidar.              30.06.24

3
Skytebanene   Gjennomgang av hva som må utbedres på begge skytebanene.   Ventilasjon på Burhol i egen orienteringssak.   Vedtak:   H. Victor og Rolf tar en befaring på Grasåsen, Oddmund inviteres med for å komme med tips til hvordan vi skal bygge.                          H. Victor                    30.06.24

4
Utbygging Grasåsen   Det er meldt interesse fra flere hold om å sondere videre på mulighetene og interessen for å bygge innendørs skytesenter på Grasåsen. Ref. Skratval   Arbeidet med utredning av et samarbeide med de andre klubbene og alternativer for finansiering fortsettes. Resultat av sonderinger vil kunne påvirke hva vi kan/skal fremlegge på en ekstraordinær generalforsamling. Dato for ekstraordinær generalforsamling må settes når vi har mer informasjon.  

5
Ekstraordinær generalforsamling   Parallelt med sonderingene om bygging av skytesenter må det avsettes penger til nødvendig vedlikehold av banen på Grasåsen   Utbedre kulefang/voll på sidene av skyteretningen.Fjerne betongstøp foran skivestativ.Gruse området mellom standplass og skiver.MetallsilhuetterFeltløype UTEN utvidet standplassbygg   Kostnadene med dette vil overstige hva styret kan disponere uten en beslutning fra generalforsamling. Det må utarbeides budsjett for dette uavhengig av beslutning på punkt 4 i sakslista.   Vedtak:
Revidere budsjett og øke post for vedlikehold på Grasåsen. Ramme 50.000,- for å lage enkel Norgesfeltløype, Eksisterende blinker fjernes/rives og nye fundamenter etableres.   H. Victor ser på mulighet for radiolink / mesh-nettverk mellom felleshus og skytebanen på Grasåsen. Budsjett 25.000,-   Pengepremier vunnet på stevner er ofte lave beløp, den enkelte skytter må selv ta kontakt med kasserer med kontonummer for utbetaling. Forslag til frist: 1 mnd.  
  

6
Eventuelt/Annet   Kr. 300.000,- er satt på høyrentekonto for fremtidige investeringer.                


O-Sak 1
Medlemskap i metallsilhuettforbundet   Geir orienterer    
O-Sak 2Orientering økonomi   Elisabeth orienterer

  
O-sak 3Ventilasjon på Burhol   Slawomir / Viktor orienterer

  
O-sak 4Omvisning på Grasåsen   I forbindelse med høring om ny skytebane på Gjelleråsen inviteres politiske beslutningstakere til Grasåsen for å oppleve alle de positive tingene som foregår på en skytebane. Dato er satt til tirsdag 4 juni 2024 på dagtid.   Vedtak: Tor sjekker med Jesper om han trenger bistand. H. Victor kan bistå ved eventuelt behov.    Tor 
 Eventuelt:

Sikkerhetskurs 9.-10 sept. Annonseres på hjemmesiden   Elisabeth tar kontakt med Oddmund for å betale for luftvåpen som tidligere er besluttet å kjøpe.   NDA Pollex sponser pumpe til brannvannstanken på Grasåsen. Eneste krav de har er at det settes opp et lite reklameskilt. Pumpa er allerede levert til Burhol. Slanger, koblinger og munnstykke må skaffes av klubben.  
    Harald     Elisabeth    31.05.24     31.05.24
    
 Neste møte 14.08.24 18:30 på Burhol