Årsberetning for 2019


Styret i 2019 har bestått av:
Styreleder: Stig Løkke-Sørensen
Nestleder: Geir Harald Ingvaldsen
Kasserer: Hilde Ingvaldsen
Sekretær: Tom Vidar Grasmo
Styremedlem 1 /Våpen og materialansvarlig: Simen Næss
Styremedlem 2 / Standplass ansvarlig: Harald Gjermundshaug
Valgkomite 2019:
Leder: Jesper Maj Larsen
Medlem: Rune Andersen
Varamedlem: Sigbjørn Næss
Aktiviteter 2019:
Kurs:
Det har blitt gjennomført tre sikkerhetskurs i 2019. Kurs ledere har vært Geir H. Ingvaldsen og Stig Løkke-Sørensen med god hjelp av instruktørene Simen Næss, Harald Gjermundshaug og Tom Vidar Grasmo Nilsen.
Dugnader:
Det har blitt gjennomført to dugnader i 2019. En på Grasåsen våren 2019 og en på Burhol høsten 2019.
Styremøter:
Det har blitt holdt fem styremøter i 2019, tre etter årsmøtet.
Skytetreninger og deltakelse på stevner:
Det har blitt gjennomført skytetrening ukentlig med unntak av jul og sommerferie.
Følgende skyte-programmer er i brukt:
• Nais
• Presisjon
• Felt

10 av klubbens medlemmer har gjennom året deltatt på til sammen 24 stevner.

Deltagelse på Bjørkelangendagene:
BPK har deltatt med egen stand på Bjørkelangdagene og har fått gode tilbakemeldinger på vår deltagelse. Tom Vidar Grasmo Nilsen og Britt Skogvold Klemetsen satte opp og betjente en flott stand for oss. Det ble arrangert en gjettekonkurranse hvor premien var gratis deltakelse på et
sikkerhetskurs i løpet av 2020.
Fremdrift iht. vedtatte mål fra årsmøte 2019:
1. Norgesfeltløype på Grasåsen: Det er gjennomført befaring av eksisterende skytebane på Grasåsen for å planlegge utbygging av banen slik at den vil tilfredsstille krav til norgesfeltløype med to skyteavstander, 15 og 25 meter. For at investeringen i Norgesfeltløype skal være forsvarlig må banen være tilrettelagt for gjennomføring av konkurranser som kan gi økte inntekter til klubben. Dette medfører at det er to forhold som må på plass. Adkomst til banen må utbedres slik at det blir tilgang for alle (universell
utformet adkomst) og at skytterhuset utvides til minimum 18 standplasser (ca. 10 meter forlengelse av dagens bygg). Det anbefales også at det etableres en varmestue i forbindelse med bygget.
Styret har laget et forslag til løsning som er forelagt Grasåsen Skytesenter og vi avventer tilbakemelding (se eget forslag til årsmøtet).
2. Lys på blinkstativer Grasåsen: Det er foreløpig ikke montert belysning på eksisterende blinker. Styret foreslår at dette ses i sammenheng med punkt nr. 1 som vil medføre at alle blinker vil endres dersom ombygging av banen blir vedtatt.
3. Nytt/eller oppgradering av varmeanlegg på Burhol: Det er blitt montert en varmepumpe som skal holde grunnvarmen i lokalet som erstatning for de gamle varmeviftene. Varmepumpen er langt mer økonomisk i bruk og vi forventer innsparinger i strømforbruket i vintersesongen.
Det er montert nye panelovner i oppholdsrommet da de eksisterende var gamle og vanskelig å regulere. Ventilasjonsanlegget er ombygget fra PLS styrt til manuell styring da anlegget over lengre tid ikke har kunnet brukes. Med manuell styring er anlegget langt mer robust og kan nå brukes med oppvarming av luft på vinterstid. Tiltakene har samlet gitt et langt bedre inneklima for skytterne med bedre ventilasjon og innetemperatur.
Andre saker:
• Det er montert ekstra stikkontakt til pølsevarmer på oppholdsrommet på Burhol.
• Det er nå mulig å kjøpe T-skjorter med klubbens emblem gjennom klubbens hjemmeside.
• Klubbens hjemmeside har fått en «oppstramming» og er nå aktivt brukt for formidling av informasjon til medlemmene.
• Kartotek for nøkler til Grasåsen og Burhol er gjennomgått og oppdatert. Det er avdekket avvik i registeret som er bakgrunn for ønske om investering i et mer moderne nøkkelsystem.