Saksliste til årsmøtet 2020

Årsmøtet avholdes den 24. februar kl1830 i LHL´s lokaler på Bjørkelangen, Bjørkeveien 7a.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap

Sak 10: Behandle forslag og saker, se saksliste i vedlegg.

Sak 11: Vedta klubbens budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1 Styreleder. Forslag: Stig Løkke-Sørensen 

12.2 Styremedlem 1. Forslag:  Harald Gjermundshaug

12.3 Kasserer. Forslag: Hilde Ingvaldsen 

12.4 Valg av Kontrollkomite med 3 medlemmer. Forslag: Jon Helge Nymoen, Anne Kristin Næss, Nina Amdal.

12.5 Valg av valgkomite med leder, et medlem og et varamedlem. Valgkomiteen publiserer kandidater til nytt styre på årsmøtet.

12.6 Forslag: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

Følgende dokumenter finnes på hjemmesiden:

  • Klubbens årsberetning
  • Regnskap
  • Forslag og saker
  • Styrets forslag til budsjett

Med vennlig hilsen
Styret i BPK