Forslag til behandling på årsmøtet 2020


1) I 2019 var Klubbens driftsutgifter større enn inntekter fra kontingent, grasrotandel og salg av brus/ammunisjon. For å kunne opprettholde en sunn økonomi i klubben og muliggjøre fremtidige investeringer foreslår styret at medlems-kontingenten økes fra 950,- kroner i 2019 til 1050,- kroner i 2020. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

2) Nye lover i henhold til ny mal fra Norges Idrettsforbund foreslås godkjent. Forslag til nytt lovverk er tilgjengelig under egen fane på hjemmesiden. Forslaget er tilpasset BPK.

3) Det er blitt signalisert fra politiet at klubben trolig blir pålagt å montere alarm på Burhol. Dagens manuelle låssystem er arbeidskrevende og komplisert å holde oppdatert. Styret foreslår derfor å montere alarm og elektronisk låssystem på Burhol. Ramme for kostnad foreslås til 25 000 NOK. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

4) Styret gis fullmakt til å hente kompetanse for utarbeidelse av forprosjekt til bygging av vei, utbygging av bygning og utarbeidelse av løype for Norgesfelt på Grasåsen. Se eget dokument for forslag. Ramme for kostnad foreslås til 15 000 NOK. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

5) Det er kommet forslag på at Bjørkelangen Pistolklubb åpner for at klubbens medlemmer skal kunne skyte på NSF (Norges skytterforbund) sine haglegrener gjennom sitt medlemskap i Bjørkelangen Pistolklubb. Klubben må da opprette en egen gruppe for hagleskyttere med egen oppmann. Styret har ikke hatt mulighet til diskutere saken og legger derfor ikke fram noen innstilling.

Forslag til investeringer fra fellesutvalget på Grasåsen Skytesenter:
6) Forslag på å rive felleshuset, med unntak av toalett.
Styret kjenner ikke tilstanden på dette huset og har derfor ikke en bestemt mening om hvorvidt bygget bør rives eller ikke. Det er ikke foreslått en kostnadsramme for investeringen. Dersom dette blir aktuellt forslår styret at vår representant i fellesutvalget ber om at det blir foretatt en gjennomgang av en fagkyndig før det blir tatt en avgjørelse om rivning. Videre at det utarbeides et kostnadsoverslag slik at saken kan behandles på neste årsmøte.

7) Oppgradering av Parkeringsplass.
Det er foreslått å utbedre parkeringsplassen ved fellesbygget med plass til bobiler og tilleggsforslag om strøm til bobiler og elbiler:
a). Utjevning og tilkjøring av masse for å få en mere avrettet flate med riktig drenering på felles plassene og innkjøring til klubber og lag. Dette vil også tilrettelegge for brukere med funksjonshemming.
b). I forbindelse med opparbeidelse av nytt dekke foreslås det i samme prosess å legge ut strøm til flere sentrale punkter slik at man har uttak til bobiler / campingvogner og telt. I denne forbindelse vil det også være en mulighet til å søke om støtte til å etablere ladestasjon for EL-Biler.
Forslaget går på at alle klubber og lag betaler inn et beløp som skal gå til oppgradering av plassen utenfor felleshuset. Beløpet som foreslås innbetalt er 25.000.- fra hvert lag / klubb, som samlet utgjør 7 x 25.000.- Dette skal øremerkes til oppgradering av parkeringsplass.
Vurdering: Dette kan være i kubbens interesse dersom vi ser det sammen med nye adkomst til vår bane. Da blir det god plass til parkering eventuelle stevner. Det foreligger ikke noe detaljert økonomisk underlag til forslaget, så det er vanskelig å vurdere om det godt gjennomtenkt.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet stemmer for forslaget med følgende avgrensninger:
1) Kostnaden må begrenses til foreslått beløp så vi ikke risikerer en større regning enn 25 000 pr. lag. Ved behov for økonomisk prioritering foreslår styret at del a) av forslaget prioriteres.
2) Forslaget må ikke komme i konflikt med våre planer om ny adkomst (se forslag 4).
Dette må komme med i et eventuelt vedtak.
Ramme for kostnad foreslås til 25 000 NOK. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

8) Nye strømmålere.
Det er foreslått montering av moderne strømmålere på Grasåsen fordelt på lagene: Det foreslås at man fraviker dagens ordning med at det kun er” felleshusets” strømmåler som har en abonnementsavtale med e-verket. (Unntatt Høland / Bjørkelangen skytterlag). Jobben med å kreve inn strømavlesninger, fordeling av strømutgifter ut fra avleste målere, og jobben med å kreve inn betaling er tung, tidkrevende og unødvendig. Derfor fremmes det forslag om at alle klubber og lag tegner eget abonnement og får installert egen strømmåler med automatisk avlesning.
Forslag til vedtak: Styret foreslår å stemme nei til forslaget og be om at andre løsninger vurderes. Som eksempel; forhåndsbetaling og avregning hvert år, eller at det gis tilgang til strømmålere til styret i Grasåsen. Dersom forslaget om nye strømmålere skal kunne godkjennes må det foreligge et kostnadsforslag som vi kan stemme over. Hvis forslaget ligger innenfor rammen i budsjett gis styret fullmakt til å godta dette uten ny årsmøtebehandling.
Ramme for kostnad foreslås til 10 000 NOK. Forslaget er tatt inn i budsjettet.