Referat fra årsmøtet 2023

 

Referat fra årsmøtet i Bjørkelangen Pistolklubb 8.mars 2023

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Vedtak: Totalt antall stemmeberettigede medlemmer på møtet er 16

 

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Vedtak: Godkjent

 

Sak 3: Godkjenne saklisten

Vedtak: Godkjent

 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Vedtak: Godkjent

 

Sak 5: Velge dirigent

Vedtak: Stig Løkke-Sørensen ble valgt

 

Sak 6: Velge referent

Vedtak: Geir H. Ingvaldsen ble valgt

 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Vedtak. Rolf Syversen og Hans Victor Ljungqvist

 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Vedtak: Årsberetningen ble tatt til etterretning og godkjent

 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap

(Se den enkelte sak lenger ned)

 

Sak 10: Behandle forslag og saker.

(Se den enkelte sak lenger ned)

 

Sak 11: Vedta klubbens budsjett
(Se den enkelte sak lenger ned)

 

Sak 12: Foreta følgende valg:
(Se resultat under eget punkt lenger ned)

Valg av styre
Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
Valg av valgkomite med leder, et medlem og et varamedlem.
Valg av kontrollkomite

 

SAK 8: Årsberetning 2022– Bjørkelangen Pistolklubb

Styret i 2022 har bestått av:
Styreleder: Stig Løkke-Sørensen
Nestleder: Geir Harald Ingvaldsen
Kasserer: Hilde Ingvaldsen
Sekretær: Tom Vidar Grasmo Nilsen
Styremedlem 1 /Våpen og materialansvarlig: Slawomir Piotr Sternal
Styremedlem 2 / Standplass ansvarlig: Harald Gjermundshaug

Valgkomite 2022:
Leder: Rolf Syversen
Medlem: Pål Hasle Evensen
Varamedlem: Elisabeth Brattås

Kontrollkomite 2022:
Leder: Elisabeth Brattås
Medlem: Jon Helge Nymoen
Varamedlem 1: Rune Anderssen
Varamedlem 2: Guro Margrete Edvardsen

Medlemmer til fellesutvalget, Grasåsen skytesenter:
Medlem: Stig Løkke-Sørensen
Vara: Geir Harald Ingvaldsen

Aktiviteter 2022:
Kurs:
Det har blitt gjennomført tre sikkerhetskurs i 2022. Kursledere har vært Geir Harald Ingvaldsen og Stig Løkke-Sørensen med god hjelp av instruktørene Harald Gjermundshaug, Tom Vidar Grasmo Nilsen, Slawomir Piotr Sternal, Ingar Helge Gimle og Jostein Brubak Klevan.

Dugnader:
Det har blitt gjennomført to dugnader i 2022. En på Grasåsenvåren 2022 og en på Burhol høsten 2022. Dugnaden på Burhol strakk seg over flere dager med rydding, snekring og maling.

Styremøter:
Det har blitt avholdt tre styremøter i 2022.

Skytetreninger:
Følgende skyteprogrammer er i brukt:

Nais
Presisjon
Felt
Dynamisk

Fremdrift iht. vedtatte mål fra årsmøte 2022:

1. Norgesfeltløype og ny vei Grasåsen: Styret har laget et forslag til løsning som er forelagt Grasåsen Skytesenter og vi har mottatt klarsignal til å fortsette planleggingen.Søknad om anlegning av vei er oversendt Aurskog Høland Kommune. Det ble avsatt NOK 50 000 til forberedelse av søknad i årsmøtet 2022. Dette er ikke benyttet. Foreslås videreført i egen sak for årsmøtet. Det er gjennomført befaring og hentet kostnadsoverslag. Foreløpig estimat er 150.000, – kroner + egeninnsats på skogrydding og forefallende arbeid.
Bygging av vei er godkjent av Aurskog-Høland kommune.

 

2. Medlemskontingent 2023: I henhold til årsmøtevedtak ble medlemskontingent holdt på samme nivå som for 2022.

 

3. Innkjøp av nye kubbvåpen: Det ble avsatt 30 000 NOK til innkjøp av nye klubbvåpen på årsmøtet 2021. To brukte våpen av type Walther X-esse er bestilt, en spesialpistol og en vanlig. Styret har søkt politiet om tillatelse for kjøp, men venter på godkjenningen. FG godkjent dør er montert i henhold til anmerking i årsmøtereferatet.  Videre kreves det ny lås (er anskaffet, men ikke montert enda), tegninger av lokalet (er produsert) og bekreftelse fra alarmfirma (er bestilt).
4. NM i dynamisk skyting

Dynamisk gruppe har gjennomført NM i dynamisk skyting i 2022. Se egen rapport fra gruppen.

 

5. Oppgradering av parkeringsplass på Grasåsen. Det ble på årsmøtet 2020 avsatt inntil NOK 25 000 til å utbedre parkeringsplassen ved fellesbygget med plass til bobiler og tilleggsforslag om strøm til bobiler og elbiler. Forslaget ble videreført ved årsmøtet i 2022. Midlene er ikke benyttet.Foreslås behandles i egen sak for årsmøtet.

 

6. Maling av gulv på Burhol

Det ble på årsmøtet 2022 vedtatt maling av gulv på Burhol. Arbeidet er blitt gjennomført som dugnad innenfor budsjettrammen.

 

7. Oppgradering av skytebanen på Burhol for å imøtekomme forskrifter

Det ble på årsmøtet 2022 vedtatt opprusting av gulv og vegger for å imøtekomme krav til tykkelse på bekledning. Arbeidet er blitt gjennomført som dugnad innenfor budsjettrammen. Noe arbeide gjenstår for bekledning av stolper, materialer er innkjøpt

 

 

Andre saker i 2022:

Styret har bistått klubbmedlemmer med våpensøknader.
Styret har søkt om støtte til dekning av høye strømkostnader i 2022. Søknader er sendt kvartalsvis og støtte er mottatt.
Styret har sammen med dynamisk gruppe blitt enig om årsmøteforslag vedrørende organisering innenfor klubben.

SAK 9: Behandle regnskap 2022

Vedtak: Kontrollkomiteens beretning ble gjennomgått og regnskapet ble godkjent. Klubben har 133 071,18 kroner på konto ved utgangen av året.

 

 

Sak 10: Behandle forslag og saker

 

Forslag til årsmøtet fra styret:

 

 

1) Medlemskontingent 2024

Styret foreslår at årskontingenten for medlemmene  økesi 2024 med 100 kr. Dette på grunn prisøkning på strøm og husleie. Støttemedlem og junior medlemskap økes med 60 NOK.

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at ordinært medlemskap i BPK økes med 100 NOK fra 1050 til 1150 NOK, at sidemedlem økes med 100,- kroner til 700kroner og junior medlemskap økes fra 600 til 660 NOK.

 

Vedtak: Ny kontingent vedtas med  16 stemmer.

 

2) Norgesfeltløype og ny vei Grasåsen

Styret foreslår å videreføre sak nr. 2 fra årsmøtet 2021 hvor styret ble gitt fullmakt til å videreføre arbeidet med forprosjekt til bygging av vei, utbygging av bygning og utarbeidelse av løype for Norgesfelt på Grasåsen. Ramme for kostnad ble vedtatt til 50 000 NOK. Styret har mottatt foreløpig kostnadsoverslag for anlegning av vei på 150 000 NOK eksklusiv felling av trær og rydding av vei. De vedtatte kostnadene fra årsmøtet 2021 er ikke benyttet. Styret foreslår derfor å bevilge 100 000 NOK i tillegg til de tidligere vedtatte 50 000 NOK. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at styret bruker150 000 NOK på anlegning av vei til skytterhuset på Grasåsen.

 

Vedtak: Vedtatt med 16 stemmer

 

3) Innkjøp av nye klubbvåpen

Styret foreslår å videreføre sak nr. 3 fra årsmøtet 2021 hvor Styret ble gitt fullmakt til å kjøpe inn klubbvåpen/utstyr for inntil NOK 30 000 i 2022. Våpen er bestilt og vil bli fakturert på 2023 regnskapet.

 

Denne saken er kun til informasjon

 

4) Oppgradering av parkeringsplass på Grasåsen.

Forslag til investeringer fra fellesutvalget på GrasåsenSkytesenter:

 

Oppgradering av Parkeringsplass (forsalg nr. 7 til årsmøtet 2020). Det er foreslått å utbedre parkeringsplassen ved fellesbygget med plass til bobiler og tilleggsforslag om strøm til bobiler og elbiler:

 

a. Utjevning og tilkjøring av masse for å få en mere avrettet flate med riktig drenering på felles plassene og innkjøring til klubber og lag. Dette vil også tilrettelegge for brukere med funksjonshemming.
b. Ifm. opparbeidelse av nytt dekke foreslås det i samme prosess å legge ut strøm til flere sentrale punkter slik at man har uttak til bobiler / campingvogner og telt.  I denne forbindelse vil det også være en mulighet til å søke om støtte til å etablere ladestasjon for EL-Biler.

 

Forslaget går på at alle klubber og lag betaler inn et beløp som skal gå til oppgradering av plassen utenfor felleshuset. Beløpet som foreslås innbetalt er 25.000.- fra hvert lag / klubb, som samlet utgjøre 7 x 25.000.- Dette skal øremerkes til oppgradering av parkeringsplass.

 

Vurdering: Dette kan være i klubbens interesse dersom vi ser det sammen med ny adkomst til vår bane. Da blir det god plass til parkering ved eventuelle stevner. Det foreligger ikke noe detaljert økonomisk underlag til forslaget, så det er vanskelig å vurdere om det er godt gjennomtenkt.

Styret foreslår å videreføre sak nr. 7 fra årsmøtet 2020, senere behandlet på årsmøtet 2021 hvor styret ble gitt følgende fullmakt:

 

Styret vedtok forslaget med følgende avgrensninger:

 

Kostnaden må begrenses til foreslått beløp så vi ikke risikere en større

regning enn 25 000 pr. lag. Ved behov for økonomisk prioritering foreslår styret

at del a. av forslaget prioriteres. Årsmøtet vedtok å ikke støtte punkt 7 b dersom det

medfører ekstra kostnader for klubben.

 

På styremøtet for Grasåsen Skyte Senter 02.11.2022 ble det under Sak. 08/22 ble det orientert om at «Utbedring av stor parkeringsplass (legges på vent)»

 

Styret foreslår at saken tas ut av budsjett for 2023 og behandles på nytt i årsmøtet dersom saken gjenopptas.

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at årsmøtevedtak nr. 7 fra

2021 tas ut av budsjettet for 2023. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med 16 stemmer

 

5. Samhandling med dynamisk gruppe

For å bedre samhandlingen mellom dynamisk gruppe og klubben foreslår styret å utvide styret med styremedlem 4som besettes av oppmann for dynamisk gruppe. På denne måten vil klubben og dynamisk gruppe ha en felles arena og bedre samhandling.

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at styrets utvides med styremedlem 4 som besettes av oppmann for dynamisk gruppe

 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med 16 stemmer 

 

Undergrupper i klubben skal ha eget styre med 3 medlemmer. Dette konstitueres i gruppa.

6. Egen konto for Dynamisk gruppe. Dynamisk gruppe har gjennomført NM i dynamisk skyting i 2022 (se vedlegg «Årsberetning for Dynamiske sportsskyttere i BPK») og styret ser det er behov for bedre samhandling og rapportering. Samtidig ønsker styret å legge til rette slik at dynamisk gruppe kan videreføre det gode arbeidet på en selvstendig plattform. Styret foreslår derfor at klubben kan opprette en egen konto for dynamisk gruppe slik at de i fremtiden inngår i regnskapet til klubben. For å sikre at prinsippet med dobbel underskrift opprettholdes skal kontoen disponeres av styremedlem 4sammen med kasserer forutsatt at forslag i punkt 5 godkjennes. Styremedlem 4 skal utarbeide årsrapport og regnskap til årsmøtet.

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner opprettelse av egen konto for Dynamisk gruppe som skal disponeres av styremedlem 4 sammen med klubbens kasserer. Videre at styremedlem 4 skal utarbeide årsrapport og regnskap til årsmøtet. Styrets medlem velges for en periode på 2 år slik at om lag halve styret er på valg årlig.

 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med 16 stemmer

 

7. Endring i klubbens vedtekter

A): Dagens vedtekter beskriver at styreleder velges for ett år av gangen, mens resterende medlemmer velges for to år. Dette medfører liten kontinuitet. Det foreslås derfor at også styreleder velges for to år.

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar følgende endring i vedtektenes paragraf 16, punkt 14, underpunkt a endres til: «Styre med leder, nestleder, kasserer, 3 styremedlem og, hvis det finnes nødvendig 1 varamedlem. Dynamisk gruppes oppmann har fast plass i styret som styremedlem 4».

 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med 16 stemme. Dette sjekkes opp av nytt styre mot Norges idrettsforbunds regler.

 

B): Vedtektenes punkt 3.6 endres. Gammel tekst slettes og ny tekst settes inn og blir lik gjeldende praksis:«Medlem som etter purring ikke har betalt medlemskontingent fratas sitt medlemskap i klubben».

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at følgende tekst fjernes «Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent.

Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste» og erstattes med «Medlem som etter purring ikke har betalt medlemskontingent fratas sitt medlemskap i klubben».

 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med 16 stemmer

 

C): Nytt punkt 3.10 settes inn:
Det åpnes for at Klubben gis mulighet til å arrangere skyting for personer uten sikkerhetskurs som introduksjon til idretten. Dette gjøres utenom de ordinære treningstidene for aktive medlemmer. Styret gis myndighet til å utnevne/godkjenne instruktører forgjennomføring av introduksjons-skytinger i klubbens regi.

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innsetting av nytt punkt under 3.10: Det åpnes for at Klubben gis mulighet til å arrangere skyting for personer uten sikkerhetskurs som introduksjon til idretten. Styret skal utnevne/godkjenne instruktører for gjennomføring av introduksjonsskytinger i klubbens regi.

 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med 15 stemmer, en person var ikke til stede ved avstemmingen

 

D): Punkt 4.1 setning 3: «Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn». Styret foreslår at etterstrebes settes inn i teksten slik at vedtekter ikke brytes hvis det er umulig å få jevn kjønnsfordeling.

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at ordet «skal» endres til «skal det etterstrebes»: Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det etterstrebes at detvelges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn.

 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med 16 stemmer

 

8. Oppgradering av skytebanen på Burhol for å imøtekomme forskrifter

I forbindelse med oppgradering av innebanenBurholfor å imøtekomme forskrifter gjenstår det noe arbeide. Taket må kles med treverk for å hindre rikosjetter. Arbeidet er estimert til ca. 10 timer og 25 000 NOK i materialer.  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at tiltaket gjennomføres på dugnad med en kostnadsramme inntil 25 000 NOK.

 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med 16 stemmer

 

9. Støysak Grasåsen skytesenter

Støysaken mellom naboer til Grasåsen skytesenter, og Grasåsen skytesenter er fortsatt pågående. Skytesenterethar derfor valgt å leie inn advokattjenester for å svare ut henvendelser fra kommune og naboer. Utgifter til advokat fordels på alle klubbene på Grasåsen. Det er estimert inntil 20 000 NOK pr. klubb.

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at styret kan benytte inntil 20 000 NOK i 2023.

 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt med 16 stemmer

 

 

10 : Innkommet forslag fra Elisabeth Brattås.
Det monteres vindu mellom standplass og møterom på Burhol.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at styret utreder muligheten og fremmer forslaget som egen sak til årsmøtet 2024.

 

Vedtak: Forslaget vedtas med 16 stemmer

Sak 11: Vedta klubbens budsjett

Budsjett 2023

Styret foreslår at budsjett vedtas som fremlagt.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett som fremlagt

 

Vedtak. Styrets forslag til budsjett ble vedtatt med 16 stemmer

 

 

Sak 12: Valg av klubbens representanter

 

Valg av styre
o Gjennomgang av valgkomiteens innstilling
o Valg av styreleder (2 år)

Tor R. Nordahl ble valgt

o Valg av kasserer (2 år)

Elisabeth Brattås ble valgt

 

o Valg av styremedlem 1 (Standplassleder) (2 år
Harald Gjermundshaug ble valgt

 

Geir H. Ingvaldsen (Nestleder), Tom Vidar Grasmo Nilsen (Styremedlem) og Slawomir P. Sternal (Styremedlem) var ikke på valg og sitter ett år til. Styremedlem 4 er oppmann for Dynamisk gruppe.

 

Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

Valg av representant til styre for Grasåsen skytesenter.
Tor Nordahl ble valgt

Geir H. Ingvaldsen fortsetter som varamedlem

 

Valg av valgkomite med leder, et medlem og et varamedlem.
Rolf Arne Syversen, Pål Hasle Evensen og Henrik Søyringble valgt

 

Valg av kontrollkomite
Hilde Ingvaldsen, Hans Victor Ljungqvist, Reidar Vangen og Jostein Brubak Klevan ble valgt

 

Dynamisk gruppes årsberetning ble lest opp.

Styret ble takket. Avtroppende styreleder og kasserer fikk blomster