Årsmøte 2021

Her finner du årsmøtedokumentene.

Innkalling:

Til medlemmer i Bjørkelangen Pistolklubb 11.04.2021
Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Bjørkelangen Pistolklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte med saksliste og saksdokumenter utstedt på hjemmesiden vår. Eventuelle ekstra saker som ønskes å være på sakslista må være inne innen 21. April.

Årsmøtet avholdes med video møte den 5.Mai kl. 1800  

Link til årsmøtet blir lagt ut på klubbens hjemmeside.

Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap
Sak 10: Behandle forslag og saker, se saksliste i vedlegg.
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12:Fastsette treningsavgift
Sak 13: Vedta klubbens budsjett
Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styremedlem

14.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.7 Valg av valgkomite med leder, et medlem og et varamedlem. Valgkomiteen publiserer kandidater til nytt styre på årsmøtet. Se forslag til årsmøte

Vedlagt ligger følgende dokumenter:

 • Klubbens årsberetning
 • Regnskap
 • Forslag og saker
 • Styrets forslag til budsjett

Årsberetning 2020- Bjørkelangen Pistol Klubb

Styret har i 2020 bestått av:
Styreleder: Stig Løkke-Sørensen
Nestleder: Geir Harald Ingvaldsen
Kasserer: Hilde Ingvaldsen
Sekretær: Tom Vidar Grasmo Nilsen
Styremedlem 1 /Våpen og materialansvarlig: Simen Næss
Styremedlem 2 / Standplass ansvarlig: Harald Gjermundshaug

Valgkomite 2020:
Leder: Rune Anderssen
Medlem: Sigbjørn Næss
Varamedlem: Brith Skogvold Klemetsen

Aktiviteter 2020:

Kurs:
Det har blitt gjennomført to sikkerhetskurs i 2020. Kurs ledere har vært Geir Ingvaldsen og Stig Løkke-Sørensen med god hjelp av instruktørene Harald Gjermundshaug og Tom Vidar Grasmo.

Dugnader:
Det har blitt gjennomført to dugnader i 2020. En på Grasåsen våren 2020 og en på Burhol høsten 2020.

Styremøter:
Det har blitt avholdt to styremøter i 2020.

Skytetreninger:
På grunn av Covid-19 pandemien har det periodevis vært vanskelig å gjennomføre innendørs skytetreninger på Burhol. I sommersesongen har skytetreningene blitt gjennomført utendørs på Grasåsen. For å bedre medlemmenes mulighet til egentrening under pandemien har styret åpnet for at medlemmer med eget våpen kan søke om å skyte på Burhol utenom organisert trening.

Følgende skyte-programmer er i brukt:

 • Nais
 • Presisjon
 • Felt

Fremdrift i henhold til vedtatte mål fra årsmøte 2020:

Norgesfeltløype på Grasåsen: Styret har laget et forslag til løsning som er forelagt Grasåsen Skytesenter og vi har mottatt klarsignal til å fortsette planleggingen. Det ble avsatt NOK 15 000 til forberedelse av søknad som ikke er benyttet. Foreslås videreført i egen sak for årsmøtet.

Medlemskontingent 2020: I henhold til årsmøtevedtak ble medlemskontingent økt til NOK 1050.

Alarm og digitalt låsesystem på Burhol: I henhold til årsmøtevedtak er det blitt montert alarm med vaktutrykking og digitalt låsesystem på Burhol.

Oppgradering av parkeringsplass på Grasåsen. Det ble på årsmøtet 2020 avsatt inntil NOK 25 000 til å utbedre parkeringsplassen ved fellesbygget med plass til bobiler og tilleggsforslag om strøm til bobiler og elbiler. Dette prosjektet ble utsatt på grunn av ønske om mer detaljert budsjett. Foreslås videreført i egen sak for årsmøtet.

Nye strømmålere på Grasåsen: Det ble på årsmøtet 2020 avsatt inntil NOK 10 000 til å installere nye strømmålere på Grasåsen. Styret av Grasåsen Skytesenter har besluttet å ikke gjennomføre dette prosjektet.

Andre saker i 2020:

 • Det er kjøpt inn hjertestarter til klubben
 • Det er kjøpt inn spritdispenser og innført Covid 19 tiltak i henhold til nasjonale og kommunale retningslinjer
 • På grunn av spam problemer er e-post adressen til formanskonto byttet til leder@bjorkelangenpk.no
 • Styret har bistått klubbmedlemmer med våpensøknader
 • Styret hat hatt dialog med politiet og mottatt godkjenning til å oppbevare våpen og ammunisjon på Burhol (dette har manglet tidligere)
Inngående saldo 2020215 832,29
  
Inntekter 
Medlemskontingent207040,81
Grasrotandel14225,02
Vipps12252,83
Renter310,20
Annet18402,10
Sum Inntekter254944,55
  
Driftsutgifter 
Dugnader-3614,22
Kurs-2105,80
Brus-0
Ammo-15128
Forbruksmateriell-4900,95
Strøm-18548,18
Postboks-2425
Husleie-kr20800
Forsikring-4704
Grasåsen-7850
Norges skytterforbund-57900
Akershus skytterkrets-14475
Annet/uforutsett-12101,65
Nytt utstyr29751,79
  
Sum Driftsutgifter-194420,59
  
Resultat60523,96
  
Utgående saldo 2020276356,25

Forslag fra styret:

Saksliste sak 11 – 13

 1. For 2021 er medlemskontingenten til Norges Idrettsforbund økt med NOK 50 pr. medlem. På tross av økningen foreslår styret at årskontingenten for medlemmene ikke økes i 2021. Dette på grunn av lavere aktivitet i klubben som følge av Covid 19 pandemien og at klubbens økonomi vurderes som tilfredsstillende.
 2. Styret gis fullmakt til å videreføre arbeidet med forprosjekt til bygging av vei, utbygging av bygning og utarbeidelse av løype for Norgesfelt på Grasåsen. Ramme for kostnad foreslås til 50.000,- NOK. Forslaget er tatt inn i budsjettet.
 3. Styret gis fullmakt til å kjøpe inn klubbvåpen/utstyr for inntil NOK 30 000 i 2021.
 4. På årsmøtet i 2020 kom det benkeforslag om å innføre rullerende valgkomité hvor varamedlem og medlem rykket opp til medlem og valgkomité leder påfølgende år. Forsalget ble vedtatt. I praksis fungerte dessverre ikke ordningen da valgkomiteens medlemmer valgte å trekke seg i perioden. Styret ber om at klubben går tilbake til tidligere ordning hvor valgkomité velges for et år av gangen og at styret gis myndighet til å konstituere ny valgkomité før neste årsmøte.
 5. Det foreslås at tittelen «formann» i vedtektene endres til «styreleder» som er en kjønnsøytral tittel.    
 6. Det foreslås at det opprettes en «Junior kontingent» med kostnad tilsvarende kostnad for støttemedlemskap for medlemmer under 18 år (til og med det året de fyller 17). For tiden 600,- kroner pr. år.

7. Forslag til investeringer fra fellesutvalget på Grasåsen Skytesenter:

 • Oppgradering av Parkeringsplass (forslag nr. 7 til årsmøtet 2020). Det er foreslått å utbedre parkeringsplassen ved fellesbygget med plass til bobiler og tilleggsforslag om strøm til bobiler og elbiler:
 1. Utjevning og tilkjøring av masse for å få en mere avrettet flate med riktig drenering på felles plassene og innkjøring til klubber og lag. Dette vil også tilrettelegge for brukere med funksjonshemming.
  1. Ifm. opparbeidelse av nytt dekke foreslås det i samme prosess å legge ut strøm til flere sentrale punkter slik at man har uttak til bobiler / campingvogner og telt.  I denne forbindelse vil det også være en mulighet til å søke om støtte til å etablere ladestasjon for EL-Biler.

Forslaget går på at alle klubber og lag betaler inn et beløp som skal gå til oppgradering av plassen utenfor felleshuset. Beløpet som foreslås innbetalt er 25.000.- fra hvert lag / klubb, som samlet utgjøre 7 x 25.000.- Dette skal øremerkes til oppgradering av parkeringsplass.

Vurdering: Dette kan være i klubbens interesse dersom vi ser det sammen med ny adkomst til vår bane. Da blir det god plass til parkering ved eventuelle stevner. Det foreligger ikke noe detaljert økonomisk underlag til forslaget, så det er vanskelig å vurdere om det er godt gjennomtenkt.

Forslag til vedtak:

Styret stemmer for forslaget med følgende avgrensninger:

 1. Kostnaden må begrenses til foreslått beløp så vi ikke risikere en større regning enn 25 000 pr. lag. Ved behov for økonomisk prioritering foreslår styret at del a av forslaget prioriteres.
 2. Forslaget må ikke komme i konflikt med våre planer om ny adkomst. Dette må komme med i et eventuelt vedtak.

Styret foreslår at årsmøtevedtak nr. 7 fra 2020 videreføres for 2021. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

Inntekter 
Medlemskontingent210000
Grasrotandel14000
T-skjorte/Caps1500
Renter200
Brus/Ammo/Kurs20000
  
Utgifter 
Dugnad-4000
Kurs-3000
Brus-2000
Forbruksmateriell-5000
Ammo-8000
Strøm-20000
Postboks-2500
Husleie-20800
Bankgebyr-200
Forsikring-5000
Grasåsen-8000
Norges skytterforbund (NSF)-70000
Akershus skytterkrets (ASK)-15000
Annet-12000
Årsmøtevedtak forslag 2-50000
Årsmøtevedtak forslag 3-30000
Årsmøtevedtak forslag 6 (forslag 7 til årsmøtet 2020)-25000
  
Resultat-34800
  
Valgkomiteens innstilling:
                                                                                                                                             Bjørkelangen 2 februar 2021.
 
Da har valgkomiteen avsluttet sitt arbeid. Og kommer med følgende innstilling.
Valgkomiteen har vært i kontakt med styret, og ting er ikke helt som det skal i disse dager med Covid 19. Ikke så lett å få tak i medlemmer når det ikke er noe aktivitet, og valgkomiteen bare har bestått av komiteens leder. 2 av de som er på valg har ønsket å fortsette i styret og det kommer inn en ny. For god ordens skyld lister vi opp følgende. De som er på valg til gjenvalg i styret er følgende.
Leder Stig Løkke-Sørensen
Sekretær Tom Vidar Grasmo Nilsen

Ny inn
2. Styremedlem
Slawomir Piotr  Sternal
Alle 3 kandidater har takket ja til en periode som fastsettes av årsmøtet februar 2020


Til kontrollkomiteen fremmes følgende kandidater:
Jon Helge Nymoen
Nina Amdal.
Geirid Ekeli Anderssen
Trer nå av som leder og ut av denne komiteen, så blir det opp til årsmøte å velge personer til valgkomiteen, siden de som ble valg inn ikke ønsker å fortsette i komiteen.
For valgkomiteen
Rune Anderssen