Årsmøte 2022

Bjørkelangen Pistolklubb 06.03.2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Bjørkelangen Pistolklubb 2022

Årsmøtet avholdes på Grasåsen felleshus (ved parkeringsplassen ved skytebanen) den 23.Mars kl. 1900

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap

Sak 10: Behandle forslag og saker.

Sak 11: Vedta klubbens budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

• Valg av styre

• Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

• Valg av valgkomite med leder, et medlem og et varamedlem.

• Valg av kontrollkomite

Vedlagt følger følgende underlag til årsmøtet:

– Klubbens årsberetning

– Regnskap

– Forslag og saker

– Styrets forslag til budsjett

SAK 8: Årsberetning 2021- Bjørkelangen Pistol Klubb

Styret i 2021 har bestått av:

Styreleder: Stig Løkke-Sørensen

Nestleder: Geir Harald Ingvaldsen

Kasserer: Hilde Ingvaldsen

Sekretær: Tom Vidar Grasmo Nilsen

Styremedlem 1 /Våpen og materialansvarlig: Slawomir Piotr Sternal

Styremedlem 2 / Standplass ansvarlig: Harald Gjermundshaug

Valgkomite 2021:

Leder: Rolf Syversen

Medlem: Elisabeth Brattås

Varamedlem: Ikke valgt

Kontrollkomite 2021:

Leder: Jon Helge Nymoen

Medlem: Nina Amdal

Varamedlem: Rune Anderssen

Aktiviteter 2021:

Kurs:

Det har blitt gjennomført tre sikkerhetskurs i 2021. Kurs ledere har vært Geir Ingvaldsen og Stig Løkke-Sørensen med god hjelp av instruktørene Harald Gjermundshaug, Tom Vidar Grasmo og Slawomir Piotr Sternal.

Dugnader:

Det har blitt gjennomført to dugnader i 2021. En på Grasåsen våren 2021 og en på Burhol høsten 2021.

Styremøter:

Det har blitt avholdt tre styremøter i 2021.

Skytetreninger:

På grunn av Covid 19 pandemien har det periodevis vært vanskelig å gjennomføre innendørs skytetreninger på Burhol. I sommersesongen har skytetreningene blitt gjennomført utendørs på Grasåsen. For å bedre medlemmenes mulighet til egentrening under pandemien har styret videreført ordningen med at medlemmer med eget våpen kan søke om å skyte på Burhol utenom organisert trening.

Følgende skyte-programmer er i brukt:

• Nais

• Presisjon

• Felt

Fremdrift iht. vedtatte mål fra årsmøte 2021:

1. Norgesfeltløype og ny vei på Grasåsen: Styret har laget et forslag til løsning som er forelagt Grasåsen Skytesenter og vi har mottatt klarsignal til å fortsette planleggingen. Det ble avsatt NOK 50 000 til forberedelse av søknad i årsmøtet 2021 som ikke er benyttet. Foreslås videreført i egen sak for årsmøtet.

2. Medlemskontingent 2021: I henhold til årsmøtevedtak ble medlemskontingent holdt på samme nivå som for 2020.

3. Innkjøp av nye kubbvåpen: Det ble avsatt 30 000 NOK til innkjøp av nye klubbvåpen på årsmøtet 2021 som ikke er benyttet. Styret har søkt politiet om tillatelse for kjøp av to våpen.  

4. Oppgradering av parkeringsplass på Grasåsen. Det ble på årsmøtet 2020 avsatt inntil NOK 25 000 til å utbedre parkeringsplassen ved fellesbygget med plass til bobiler og tilleggsforslag om strøm til bobiler og elbiler. Forslaget ble videreført ved årsmøtet i 2021. Midlene er ikke benyttet. Foreslås videreført i egen sak for årsmøtet.

5. Endring av tittel far formann til Styreleder: Det ble på årsmøtet 2021vedtatt å endre tittel på klubbens leder fra formann til styreleder som er kjønns nøytralt.Vedtaket er gjennomført.

6. Junior medlemskap: På årsmøtet 2021 ble det vedtatt å opprette en «Junior kontingent» med kostnad tilsvarendestøttemedlemskap for medlemmer under 20 år. Vedtaket er gjennomført.

Andre saker i 2021:

• Styret har bistått klubbmedlemmer med våpensøknader.

• Styret har søkt kommunen om støtte til høye strømkostnader i 2021.

SAK 9: Behandle regnskap 2021

(hvis du ikke ser regnskapet her finnes det også som bilde helt nederst på siden)

Sak 10: Behandle forslag og saker

Forslag til årsmøtet fra styret:

1) Styret foreslår at årskontingenten for medlemmene ikke økes i 2023. Dette på grunn av lavere aktivitet i klubben som følge av Covid 19 pandemien og at klubbens økonomi vurderes som tilfredsstillende.

Forslag til vedtak: Styret foreslår at årskontingenten opprettholdes på dagens nivå i 2023. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

2) Styret foreslår å videreføre sak nr. 2 fra årsmøtet 2021 hvor styret ble gitt fullmakt til å videreføre arbeidet med forprosjekt til bygging av vei, utbygging av bygning og utarbeidelse av løype for Norgesfelt på Grasåsen. Ramme for kostnad ble vedtatt til 50 000 NOK. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

Forslag til vedtak: Styret foreslår at vedtak fra 2021 videreføres. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

3) Styret foreslår å videreføre sak nr. 3 fra årsmøtet 2021 hvor Styret ble gitt fullmakt til å kjøpe inn klubbvåpen/utstyr for inntil NOK 30 000 i 2022.

Forslag til vedtak: Styret foreslår at vedtak fra 2021 videreføres. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

4) Forslag til investeringer fra fellesutvalget på Grasåsen Skytesenter:

Oppgradering av Parkeringsplass (forsalg nr. 7 til årsmøtet 2020). Det er foreslått å utbedre parkeringsplassen ved fellesbygget med plass til bobiler og tilleggsforslag om strøm til bobiler og elbiler:

a. Utjevning og tilkjøring av masse for å få en mere avrettet flate med riktig drenering på felles plassene og innkjøring til klubber og lag. Dette vil også tilrettelegge for brukere med funksjonshemming.

b. Ifm. opparbeidelse av nytt dekke foreslås det i samme prosess å legge ut strøm til flere sentrale punkter slik at man har uttak til bobiler / campingvogner og telt.  I denne forbindelse vil det også være en mulighet til å søke om støtte til å etablere ladestasjon for EL-Biler.

Forslaget går på at alle klubber og lag betaler inn et beløp som skal gå til oppgradering av plassen utenfor felleshuset. Beløpet som foreslås innbetalt er 25.000.- fra hvert lag / klubb, som samlet utgjøre 7 x 25.000.- Dette skal øremerkes til oppgradering av parkeringsplass.

Vurdering: Dette kan være i klubbens interesse dersom vi ser det sammen med ny adkomst til vår bane. Da blir det god plass til parkering ved eventuelle stevner. Det foreligger ikke noe detaljert økonomisk underlag til forslaget, så det er vanskelig å vurdere om det er godt gjennomtenkt.

Styret foreslår å videreføre sak nr. 7 fra årsmøtet 2020, senere behandlet på årsmøtet 2021 hvor styret ble gitt følgende fullmakt:

Styret vedtok forslaget med følgende avgrensninger:

Kostnaden må begrenses til foreslått beløp så vi ikke risikere en større

regning enn 25 000 pr. lag. Ved behov for økonomisk prioritering foreslår styret

at del a. av forslaget prioriteres. Årsmøtet vedtok å ikke støtte punkt 7 b dersom det

medfører ekstra kostnader for klubben.

Forslag til vedtak: Styret foreslår at årsmøtevedtak nr. 7 fra

2021 videreføres. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

5) Styret har blitt gjort kjent med at skytebanen på Burhol ikke tilfredsstiller alle krav til «Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1.Juli 1988». Avvikene som er avdekket er i forbindelse med krav til tykkelse på treverk beskrevet i kapittel 9.2.1 og kapittel 9.2.2, samt bekleding av tak og gulv 2 meter foran og bak skytter.

Styrets vurdering: Det er viktig at klubben overholder gjeldene krav og retningslinjer for skytebaner. Gulv og vegger i skytetrening er belagt med ett for tynt lag med bekledning og bør byttes ut. Gulv bak skytter må bekles. Det foreslås å benytte to lag med gulvspon og konstruere gulvet slik at det blir en fast og tett installasjon hvor det ikke samler seg smuss/kruttstøv under gulvet.

Taket består i dag av takblikk med presset halm bak. Styret vurderer dette som tilstrekkelig beskytte mot rikosjetter og at tiltak ikke er nødvendig.

Styret har innhentet budsjettpris på 25 000 NOK for materialer (2 lag sponplater) for gulv og vegger. Feste og forbruksmateriell er ikke inkludert i overslaget. Arbeidet er anslått til ca. 30 timer og foreslås utført som dugnadsarbeide.      

Forsalg til vedtak:

Styret gis fullmakt til å gjennomføre de utbedringer som styret har vurdert som nødvendig innenfor en kostnadsramme på inntil 35 000 NOK. Forslaget er tatt inn i budsjettet.

6) Gulvet på Burhol er belagt med maling som flasser av og gulvet har derfor behov for vedlikehold. Tregulv fra årsmøte forslag nummer 5 vil også måtte behandles. Styret forslår derfor at hele gulvet behandles med 2 komponent maling.

Styret har innhentet budsjettpris for maling a kr. 65 pr. m2. fra Maxmaling.no (Epoxy gulvmaling Sikafloor 264, 10 kg / 7 liter). Arealet er ca. 200 m2 og malingskost anslås til ca. NOK 13 000. I tillegg må det kjøpes inn skarper og malingsutstyr. Totalt ca. 17 000. Dugnadsarbeid er anslått til ca. 30 timer.

Forsalg til vedtak:

Styret gis fullmakt til å gjennomføre de utbedringer som styret har vurdert som nødvendig innenfor en kostnadsramme på inntil 17 000 NOK

Sak 11: Vedta klubbens budsjett