Klubbens vedtekter

Klubbens vedtekter

Vedtatt den 6. november 1986 med senere endringer, av Februar 2015, og Februar 2019.  

Godkjent av styret Februar 2019

§ 1 Formål  

BPK er en selveiende og frittstående klubb med utelukkende personlige medlemmer. BPK’s formål er å drive idrett organisert i NSF, Norsk Skytterforbund / DSSN, Dynamisk sportsskyting Norge (Tidl. NFPS) / NMF, Norges Metallsilhuettforbund / NSU, Norsk Svartkruttunion.

§ 2 Organisatorisk tilknytning  

BPK er medlem av NSF, DSSN, NMF og NSU. Klubben kan bli medlemmer av særforbund som bestemmes på årsmøtet. BPK hører hjemme på Bjørkelangen, i Aurskog/Høland kommune.

§ 3 Medlemmer  

Alle som lover å overholde klubbens og de tilknyttede forbunds lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde forbundenes samt klubbens lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre klubber er gjort opp. Medlemskap i klubben er først gyldig, og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Sikkerhetskurs  

Alle medlemmer som ønsker å skyte på klubbens baner må ha vært igjennom obligatorisk sikkerhetskurs i klubben, alternativt fremvise våpenkort for aktuelt våpen eller godkjent sikkerhetskurs fra annen klubb. Kan ikke denne informasjonen fremskaffes må det vises til tidligere stevnedeltagelse, og referanseperson som kan bekrefte tidligere medlemskap og godkjent sikkerhetskurs i annen klubb. Ved alle andre tilfeller må nytt kurs i Bjørkelangen Pistolklubb tas, og bestås.

§ 5 Kurs-instruktører  

Styret oppnevner instruktører til kursholdning. Disse beholder sitt instruktør-verv til de velger å gi seg, eller til det kan bevises at kursene disse holder ikke er tilstrekkelig. Disse kan også fratas sitt instruktør-verv hvis kursdeltagerne og øvrige medlemmer mener, og kan bevise at instruktørene gjør en dårlig jobb, for eksempel, men ikke begrenset til:

Ved å ha en respektløs oppførsel ovenfor kursdeltagerne
Ved å ikke vise interesse for faget
Ved å gjentatte ganger komme for sent til kurs
Ved å ikke forberede kursene tilstrekkelig
Ved å ikke vise interesse for holdningsendring ved konstruktiv kritikk

En instruktør kan selv velge hvem og hvor mange han/hun ønsker å ha med som hjelpeinstruktør, minimum 1 person.

§ 6 Kurs-instruktørers godtgjørelser  

Et instruktør-verv er et frivillig verv. Overskudd fra kurs skal tilfalle klubben. Instruktører kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap. Hvert kurs skal følge egne retningslinjer, bestemt av BPK’s styre.

§ 7 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 18 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde klubben kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, samt til å representere klubben i ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

§ 8 Kontingent  

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent, eller ikke har betalt etter utløpt dato for 1 st.e gang purring, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt dato på purring, vil det medføre til vedkommende blir slettet som medlem i BPK. Dette kan igjen føre til at vedkommende kan miste sin rett til å inneha våpen.

§ 9 Tillitsvalgtes godtgjørelser  

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.

§ 10 Regler  

For klubbens tillitsvalgte, og oppnevnte tillitspersoner, gjelder de tilknyttede forbundenes gjeldende regler.

§ 11 Straffesaker   

For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 (NIF’sstraffebestemmelser), i tillegg til Norges Lover. Ethvert grovt regelbrudd på sikkerhetsreglene kan, og vil bli anmeldt til Politiet.

§ 12 Årsmøte

BPK’s høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen frist satt av Norges Idrettsforbund. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaktsført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saksliste.

§ 13 Ledelse av årsmøtet  

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer.  

§ 14 Stemmegivning på årsmøtet  

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Ved bruk av stemmesedler, så vil stemmesedler som er blanke, ikke regner som tellende, og stemmene anses som ikke avgitt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

§ 15 Årsmøtets oppgaver  

Årsmøtet skal:

1. Behandle klubbens årsmelding.
2. Behandle klubbens regnskap pr. 31.12 i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent.
5. Vedta klubbens budsjett.
6. Bestemme lagets organisasjon.
7. Velge:
Leder -velges for ett år
Nestleder- velges for to år
Kasserer- velges for ett år
Sekretær- velges for to år
Styremedlem 1; Oppmann for stanplassledere – velges for ett år
Styremedlem 2; Våpen og materiellansvarlig- velges for to år
Øvrige oppmenn
Representanter til klubbens profilering, møter o.a.
Valgkomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen.

Ved valgene bør det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

 

§ 16 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 17 Styret  

Bjørkelangen Pistolklubb ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede klubbens vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til BPK’s til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 18 Lovendring  

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av styret i BPK, og trer ikke i kraft før de er godkjent. § 19 kan ikke endres.

§ 19 Oppløsning  

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.